Kliknutím na “Přijmout všechny cookies”, souhlasíte s uchováním cookies na vašem zařízení pro zlepšení navigace na stránce, analýze používání stránky a zlepšení marketingových nabídek. Pro více informací využijte informace o Ochraně osobních údajů.

Technické centrum Dolní Chabry

bude sloužit jako úložiště dat. Provozováno bude předními hráči v oblasti technologií.
Vznik projektu pomůže posílit pozici Prahy coby jednoho z klíčových evropských technologických center. Přinese výhody pro lokální komunitu i pro širší vědeckou a akademickou veřejnost.
dekoracetrojuhelnik dekorace
trojuhelnik dekoracedekorace
logo white

Tiché - nerušivé - zelené

Budova byla navržena s plným respektem k charakteru jejího okolí. Inspirativní stavba, jež zásadním způsobem přispěje k rozvoji tuzemské znalostní ekonomiky, bude zasazena do atraktivně upraveného prostředí, za zatravněný val se vzrostlými stromy. Díky tomu spolu s centrem vyroste nové zelené prostranství zvyšující estetickou hodnotu a umocňující přírodní charakter celé oblasti.
no cars
Technické centrum není určeno pro průmyslovou nebo logistickou činnost,
nebudou zde tedy vyráběny ani zpracovávány velké objemy fyzického zboží. Budova má za cíl sloužit jako digitální archiv, jehož každodenní provoz bude tichý a z hlediska obslužnosti nákladní dopravou nenáročný.
work position
Díky Technickému centru vznikne celá řada vysoce kvalifikovaných pracovních pozic
pro digitální odvětví, což je klíčové k tomu, aby v ekonomice České republiky mohly začít hrát hlavní roli technologické obory. Provoz centra bude fungovat na pokročilejších principech, než jak by tomu bylo třeba v případě montážního závodu, a v porovnání s jinými projekty v režimu lehkého průmyslu, jako jsou výroba či distribuce, bude generovat téměř nulové emise CO2. Nižší bude i úroveň hluku či míra možného znečistění ovzduší.

Proč Dolní Chabry?

Technické centrum se bude nacházet v okrajové části Dolních Chaber na pozemku vymezeném jako plocha pro nerušící výrobu a služby. Od stávající i do budoucna plánované rezidenční výstavby bude odděleno novým parkovým areálem, který je součástí projektu. Park nabídne místním obyvatelům příjemné zázemí ke kvalitnímu trávení volného času. Vznik centra bude rovněž provázet výstavba nových stezek pro cyklisty i pro pěší, jež umožní bezpečné, na automobilové dopravě nezávislé spojení mezi čtvrtí Nové Chabry a obcí Dolní Chabry.

Pozemek v Dolních Chabrech byl pro výstavbu Technického centra vybrán na základě shody s funkčním využitím dle územního plánu a díky dobrému napojení na místní energetickou síť. Spolehlivý zdroj energie minimalizuje rizika potenciálních výpadků elektřiny, které by v nouzovém případě mohly vést k dočasné potřebě využití záložních generátorů.

Na pozemcích, které územní plán vymezuje pro lehkou průmyslovou výstavbu, může vyrůst celá řada různých projektů. Technické centrum je mezi nimi ze své podstaty alternativou, jež bude generovat naprosté minimum hluku i znečištění. Navíc jeho provoz nezatíží místní dopravu – v jedné denní směně v centru bude pracovat zhruba 40 zaměstnanců, přičemž část z nich se bude na místo dopravovat městskou hromadnou dopravou, případně i pěšky. Díky tomu bude dopravní obslužnost centra podstatně méně náročná, než jak by tomu bylo u jiných projektů, a to i ve srovnání s hypotetickou rezidenční výstavbou na stejně velkém pozemku (který se však v územním plánu pro danou lokalitu nenachází).

Co se těžké nákladní dopravy týče, na rozdíl od logistického uzlu nebo konvenční skladové haly, jež rovněž spadají do kategorie lehké průmyslové výstavby, ji provoz Technického centra prakticky nevyžaduje.  Veškerá dopravní obsluha bude do areálu vedena z jihozápadní strany, tedy daleko od rezidenčních oblastí. Místní obyvatele tedy nebude rušit ani vizuálně, ani akusticky, a to i díky nově vybudovanému terénnímu valu, který jim před oběma typy ruchů poskytne ochranu.

Výhody pro lokální komunitu

V rámci projektu budou vybudovány nové cyklostezky i chodníky, v lokalitě vyroste také atraktivně upravený park oddělující Technické centrum od sousední obytné čtvrti.

Design Technického centra bere maximální ohled na nároky ochrany životního prostředí. Pro srovnání – stávající územní plán na jeho pozemku umožňuje výstavbu takových projektů, jako jsou například třídírna odpadu, distribuční sklad nebo výrobna krmiva pro zvířata. Jejich vlivy na lokalitu by byly nesporně negativnější. Technické centrum Dolní Chabry oproti tomu bude fungovat nerušivě a s minimálním environmentálním dopadem.

Mohlo by vás zajímat…

Rádi bychom, aby si každý mohl utvořit ucelenou představu o tom, jak vznik Technického centra Dolní Chabry ovlivní život místní komunity. Níže jsou proto odpovědi na některé z častých otázek o projektu.

Bude provoz Technického centra hlučný?

Nebude. Zjednodušeně řečeno, půjde o budovu plnou počítačů, které bude najednou obsluhovat maximálně 40 osob. V provozu zde budou chladicí systémy, nicméně v budově nebude probíhat žádná výrobní, logistická nebo přepravní činnost. Centrum tedy bude fungovat potichu a nezatíží dopravní situaci ve svém okolí. Obyvatelé jeho sousedství mohou čas od času zaslechnout chod záložních generátorů, nicméně bude se tak dít pouze během jejich nezbytného testování a jen po velmi omezenou dobu – každý měsíc půjde zhruba o 14 hodin, generátory se nebudou testovat naráz a jejich testování bude probíhat výhradně během pracovních dnů.

Bude provoz budovy vyžadovat zvýšenou spotřebu vodních zdrojů?

Nebude. Návrh Technického centra Dolní Chabry počítá s využitím hybridního systému chlazení s vnitřními chladiči na bázi voda-voda. Většinu času pracuje tento systém v suchém režimu, přes léto, během horkých dní, bude podpořen předem naakumulovanou dešťovou vodou pro optimalizaci jeho celkové účinnosti. Centrum nebude pro chladicí systém používat (pitnou) vodu z vodovodní sítě. Ta bude po dobu provozu sloužit pouze k zajištění hygienických potřeb obslužného týmu centra. Vliv na lokální zásoby vody tak bude ve srovnání s provozem téměř jakkoli jinak zaměřeného projektu na daném pozemku minimální. Voda pro zavlažování zeleně v centru bude získávána z retenčních nádrží zadržujících dešťové srážky přímo v areálu. Při vyčerpání tohoto zdroje nebude použita voda z veřejné vodovodní sítě, ale dojde k přerušení zavlažování.

Jak to bude se zajištěním elektřiny pro provoz centra? Nebude jeho spotřeba zatěžovat místní síť?

Nebude. Díky svému umístění bude mít centrum zajištěný přístup k dostatku energie s minimem ztrát, aniž by omezilo ostatní lokální odběratele. Nedaleká rozvodna PRE je velkým a spolehlivým zdrojem, který snadno pokryje veškeré potřeby Technického centra. Navíc, teplo, jež vznikne jako vedlejší produkt provozu centra, bude moci sloužit k vytápění objektů v místní komunitě, čímž se zvýší udržitelnost lokální energetické infrastruktury.

Bude Technické centrum významným zdrojem emisí CO2?

Nikoli. Technické centrum jako takové nebude generovat téměř žádné emise CO2. Budova je navržena v souladu s Cíli udržitelného rozvoje OSN, její design tedy reflektuje zájem snižovat emise na minimum. K výstavbě budou použity tepelně i strukturálně efektivní materiály s minimem zabudovaných emisí uhlíku. Emise spojené s generováním energie z provozu centra budou vznikat ve značné vzdálenosti od městské oblasti, navíc se s přechodem České republiky k využívání více obnovitelných zdrojů energie tyto emise časem ještě sníží.

Přebytečné teplo z provozu chladičů Technického centra pak bude prostřednictvím systému tepelných čerpadel bezplatně k dispozici pro vytápění objektů v místní komunitě, například takových, jež jsou součástí veřejné či společenské vybavenosti. V rámci projektu budou instalovány také solární fotovoltaické panely, jež budou umístěné tak, aby zabránily odrazům světla, generující energii z obnovitelného zdroje pro provoz centra. Ačkoli tímto způsobem bude pokryto jen relativně malé procento energetických potřeb centra, každý takto získaný watt je důležitý v boji s klimatickou změnou.

Povede provoz centra k zintenzivnění dopravy v oblasti?

Nepovede. Ačkoli bude mít Technické centrum Dolní Chabry významnou roli v rozvoji tuzemské znalostní ekonomiky, bude nejvýše obsluhováno jen zhruba 40 pracovníků najednou. Proto bude zdejší dopravní situace podstatně klidnější než u téměř jakékoli alternativní výstavby o podobné rozloze v dané lokalitě. Centrum bude snadno dostupné městskou hromadnou dopravou, již pravděpodobně bude pro dojíždění do práce využívat i část jeho zaměstnanců. Díky tomu se emise spojené s dopravou do centra ještě sníží. Veškerá dopravní obsluha centra bude vedena z jihozápadního směru, tedy z opačné strany, než kde se nachází sousední rezidenční výstavba. Z Technického centra nebude žádné zboží vyváženo, jeho zásobování bude rovněž probíhat v minimálních objemech.

Budou z provozu centra plynout pro místní obyvatele nějaká zdravotní nebo bezpečnostní rizika?

Nebudou. Nehody se samozřejmě mohou stát v jakémkoli prostředí, nicméně každodenní běžný provoz Technického centra bude pro obsluhu, jakož i jeho širší okolí, ze zdravotního hlediska zcela nezávadný. Budova splňuje nejpřísnější parametry ochrany zdraví i bezpečnosti, zaměstnanci v ní tedy mohou pracovat zcela bez obav. To samé pak platí pro rezidenty – ani oni nebudou v souvislosti s provozem budovy vystaveni žádným zdravotním rizikům. Doprava na místo a z něho nebude frekventovaná a z provozu centra nebude plynout téměř žádné znečistění okolního prostředí. V areálu se nebude nacházet vlastní elektrická rozvodna.

Uškodí centrum místní krajině?

Neuškodí. Součástí návrhu projektu je i atraktivní úprava okolního terénu a promyšlené vizuální stínění. Díky obojímu Technické centrum Dolní Chabry nerušivě zapadne do stávajícího prostředí. Samotná budova centra se bude nacházet za zhruba sedm metrů vysokým zeleným valem, jehož účelem je zajistit, aby byla pro okolí co nejvíce nenápadná. Architektura projektu počítá i se vznikem veřejně dostupného parku mezi Technickým centrem a rezidenční čtvrtí v jeho východní části. Ten by měl nabídnout atraktivní a funkční vybavení včetně hřišť, naučné stezky nebo posezení. Krajinné úpravy jsou navrženy tak, aby pozvedly stávající bezprizorní zónu na novou úroveň.

Ovlivní Technické centrum negativně život v sousední rezidenční oblasti?

Neovlivní. Hrubá výstavba projektu by neměla trvat déle než jeden rok. Potenciální omezení pro lokální komunitu budou stejná, jaká by provázela jakoukoli jinou výstavbu na pozemku. Stavební práce budou probíhat s využitím nejpokročilejších udržitelných postupů, s důrazem na prefabrikaci a minimalizaci emisí, hluku i znečištění na místě. Následný provoz centra bude odpovídat zákonně stanoveným hygienickým limitům a nebude mít negativní dopady na okolí.

Zároveň projekt přinese místním celou řadu výhod: nové vybavení veřejného prostoru, včetně nově vysázených stromů, volnočasového parku či stezek pro cyklisty i pro pěší. Díky implementaci rozsáhlých zelených střech lze očekávat rozšíření místní biodiverzity nebo snížení prašnosti díky omezení zemědělské aktivity před rezidenční výstavbou. Zároveň by přítomnost centra mohla v případě zájmu přinést domácnostem v jeho okolí výhodu v podobě výrazného zlepšení internetového připojení.

back to top button